Kategoria: ogloszenia_geo

Ogłoszono przez Paulina Borek | wersja archiwalna

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 

GKK.6840.2.2017.GN                                                         Lidzbark Warmiński, dnia 08.02.2018 r

 

ZARZĄD POWIATU LIDZBARSKIEGO

ogłasza kolejny III przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornecie przy ul. Wojska Polskiego 57, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 5 miasta Orneta, jako działka nr 256/2, o pow. 0,1557 ha, KW nr OL1L/00023011/7. Działka zabudowana jest budynkiem, który pełnił funkcję opieki zdrowotnej (2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, o pow. użytkowej 915,50 m2) oraz 4 garażami w zabudowie szeregowej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/94/1 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26.10.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orneta jest to teren o funkcji usługowej oraz zieleni publicznej. Ponadto działka leży w strefach obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, pozostałych ciągów ekologicznych oraz strefy konserwatorskiej B – wytyczne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Cena wywoławcza: 320 000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Wysokość wadium wynosi: 26 000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 28 MARCA 2018 ROKU O GODZ. 1000 W SALI NR 204 STAROSTWA POWIATOWEGO W LIDZBARKU WARM., UL. WYSZYŃSKIEGO 37.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w podanej wysokości na konto Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim nr 64 2030 0045 1110 0000 0237 5550 Bank BGŻ. Termin wpłacenia wadium upływa dnia 23 MARCA 2018 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na ww. rachunek. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie.

 

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, lub nie dotrzyma warunku zapłaty ceny, Zarząd Powiatu Lidzbarskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pokój nr 114, tel. 89 7677950.

 

Załączniki: