Kontrola i audyt wewnętrzna

Ogłoszono przez Joanna Szulewa

Sprawozdanie z kontroli za 2016r.

Sprawozdanie z kontroli

 

przeprowadzanych przez głównego specjalistę ds. kontroli  Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim za 2016r.

 

Na podstawie § 5 ust. 5 Zarządzenia Nr 4/2010 Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli   w podległych  i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych powiatu ( z późn. zm.) przedstawia się sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli. 

W  2016r. przeprowadzono łącznie 11 kontroli, w tym 4 poza planem kontroli (wymienione w pkt 4, 7, 9,11).

 

Lp

Nazwa jednostki

Temat kontroli

1

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.

1.  Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.

  1. Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.
  2. Dochody i wydatki na rachunku dochodów wydzielonych jednostki.

3

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych (z 2014r.).

2. Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

4

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lidzbarku Warm.

1. Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

5

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm.

1. Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

6

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim

  1. Realizacja zaleceń pokontrolnych (z 2015r.).
  2. Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

7

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm.

1.  Postępowania w sprawach o utracie statusu bezrobotnego, wszczynane z urzędu.

8

Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych (z 2015r.).

2. Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

 

9

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.

1. Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

10

Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych (z 2015r.)

2. Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ornecie

1.Terminowość prowadzonych postępowań w sprawie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli przekazano 5 wystąpień pokontrolnych, zawierające w sumie 9 zaleceń, na które dyrektorzy jednostek odpowiedzieli pozytywnie o bieżącym stosowaniu bądź wykonaniu otrzymanych zaleceń pokontrolnych. Niektóre z ujawnionych nieprawidłowości zostały wyeliminowane w czasie kontroli, wówczas nie formułowano zaleceń pokontrolnych.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli były głównie wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa bądź błędnej ich interpretacji.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 30.01.2017r.

 

 

 

Załączniki: